ระบบรับสมัครนักเรียนออนไลน์


ระบบรับสมัครนักเรียนออนไลน์ โรงเรียนหนองยางพิทยาคม
Student Register System : SRS

เปิดรับสมัครออนไลน์ ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป
และให้นำส่งเอกสาร 11 - 15 มีนาคม 2566 ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนหนองยางพิทยาคม

มัธยมศึกษาปีที่ 1     มัธยมศึกษาปีที่ 4       มัธยมศึกษาระดับชั้นอื่นๆ

 

พิมพ์ใบสมัครรายชื่อนักเรียนที่สมัครในระบบแล้ว