ระบบรับสมัครนักเรียนออนไลน์


ระบบรับสมัครนักเรียนออนไลน์ โรงเรียนหนองยางพิทยาคม
Student Register System : SRS

เปิดรับสมัครระหว่างวันที่ 21 - 25 มีนาคม 2563

มัธยมศึกษาปีที่ 1     มัธยมศึกษาปีที่ 4       มัธยมศึกษาระดับชั้นอื่นๆ

 

พิมพ์ใบสมัครรายชื่อนักเรียนที่สมัครในระบบแล้ว